Судска пракса

Република Србија

Основни суд у Зајечару

 

Кривично право

Кривично процесно право

Забрана приближавања и комуникације са оштећеним (члан 89a КЗ).doc

Рехабилитација (члан 100 КЗ).doc

Границе ублажавања новчане казне (члан 57 КЗ).doc

Дело малог значаја (члан 18. КЗ).doc

Застарелост извршења казне (члан 105 КЗ).doc

Искључење противправности код кривичног дела увреда (члан 170 став 4 КЗ).doc

Кривично дело лажно пријављивање (члан 334 став 1 КЗ).doc

Кривично дело лака телесна повреда  (члан 122 став 2 КЗ).doc

Кривично дело лака телесна повреда (члан 122 став 1 КЗ).doc

Кривично дело лака телесна повреда (члан 122 став КЗ).doc

Кривично дело лака телесна повреда (члан 122 став 2 КЗ).doc

Кривично дело насиље у породици (члан 194 став 3 у вези става 1 КЗ).doc

Кривично дело неовлашћено коришћење туђег возила (члан 213 став.1 КЗ).doc

Кривично дело повреда права по основу рада и права из социјалног осигурања (члан 163 КЗ).doc

Кривично дело пореска утаја (члан 229 став 1 КЗ).doc

Кривично дело превара (члан 208 став 1 КЗ).doc

Кривично дело увреда (члан 170 став 1 КЗ).doc

Кривично дело угрожавање сигурности  (члан 138 став 1 КЗ).doc

Крив. дело фалсифик. служб. исправе (члан 357 став 3 у вези става 1 КЗ) у стицају са крив. делом клевете (члан 171 став 1 КЗ).doc

Кривично дело фалсификовање службене исправе (члан 357 став 3 у вези става 1 КЗ).doc

Нужна одбрана (члан 19 КЗ).doc

Обавезно лечење алкохоличара (члан 84 КЗ и члан 207 ЗИКС).doc

Одлучивање о опозиву условне осуде (члан 67 КЗ).doc

Урачунавање притвора (члан 63 КЗ).doc

Услови за изрицање условне осуде (члан 66 став 2 КЗ).doc

Кривично дело насиље у породици ( члан.194 КЗ).doc

Кривично дело недозвољен прелаз државне границе кријумчарење људи ( члан.350 ст.3 КЗ).doc

Кривично дело недозвољен прелаз државне границе кријумчарење људи ( члан.350 ст.3 у вези ст.2 КЗ).doc

Одмеравање казне ( члан.54 ст.3 КЗ).doc

Опозивање условне осуде ( члан.67 КЗ).doc

Ранија осуђиваност као отежавајућа околност ( члан.54 ст.1 КЗ).doc

Недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи (чл.350 КЗ).doc

Одузимање предмета (чл.87 КЗ).doc

Отежавајућа околност (чл.54 КЗ).doc

Кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја (члан 297 став 3 у вези чл.289 ст.3 у вези ст.1 КЗ).doc

Осуђиваност окривљеног као отежавајућа околност (чл.54 КЗ).doc

Продужено к.дело као отежавајућа околност (чл.54 КЗ).doc

Кривично дело насилничко понашање (чл.344 КЗ).doc

Кривично дело насилничко понашање (чл.344 КЗ).doc

Кривично дело самовлашће (чл.330 КЗ).doc

 

 

Издвајање незаконитих доказа (члан 407 ЗКП).doc

Изрицање јединствене казне (члан 552 ЗКП).doc

Изрицање јединствене казне затвора (члан 556 ЗКП).doc

Незаконити докази (члан 16 ЗКП).doc

Понављање кривичног поступка (члан 476 ЗКП).doc

Преношење месне надлежности из разлога целисходности (члан 33 ЗКП).doc

Препознавање лица и предмета (члан 100 ЗКП).doc

Утицај раније осуђиваност на одлучивање о условном отпусту (члан 567 ЗКП).doc

Главни претрес  одржан у одсустности странака (члан 506 став 6 ЗКП).doc

Захтев за заштиту законитости (члан 485 став 1 тачка 1 ЗКП).doc

Изјава оштећеног да се придружује кривичном гоњењу (члан 65 став 3 ЗКП).doc

Изношење нових чињеница и нових доказа у жалби (члан 436 став 4 ЗКП).doc

Имовинскоправни захтев (члан 254 став 2 ЗКП).doc

Испитивање малолетних лица у својству сведока (члан 94 став 2 ЗКП).doc

Исправљање грешака у пресуди (члан 431 ЗКП).doc

Непостојање прекорачења оптужбе  (члан 438 став 1 тачка 9 ЗКП).doc

Непостојање прекорачења оптужбе (члан 438 став 1 тачка 9 ЗКП).doc

Одржавање главног претреса у одсуству оптуженог (члан 507 став 2 ЗКП).doc

Околности које указују на опасност од бекства (члан 211 став 1 тачка 1 ЗКП).doc

Потписивање првог примерка писменог отправка пресуде (члан 427 ЗКП).doc

Предлог за делегацију месне надлежности (члан 33 ЗКП).doc

Престанак права и дужности браниоца (члан 79 ЗКП).doc

Пресуђена ствар (члан 422 тачка 2 ЗКП).doc

Признање окривљеног (члан 88 ЗКП).doc

Противречност разлога у пресуди и изреке пресуде  (члан 438 став 2 тачка 2 ЗКП).doc

Противречност разлога у пресуди и изреке пресуде (члан 438 став 2 тачка 2 ЗКП).doc

Сведочење полицијског службеника као доказ на коме се може заснивати судска одлука (члан 16 ЗКП).doc

Трошкови кривичног поступка (члан 261 ЗКП).doc

Читање медицинске документације (члан 113 ЗКП).doc

Враћање путне исправе (члан 200 ст.4 ЗКП).doc

Притвор (члан 216 ЗКП).doc

Разлози за понављање кривичног поступка (члан 473 ЗКП).doc

Захтев за заштиту законитости (члан 485 ЗКП).doc

Заједнички бранилац (чл.78 ЗКП).doc

Изузеће од дужности вештачења (чл.116 ЗКП).doc

Разлози за понављање кривичног поступка (чл.473 ЗКП).doc

Споразум о признању кривичног дела  (чл.314 ЗКП).doc

Захтев за понављање кривичног поступка (чл.472 ЗКП).doc

Одбијање споразума о признању кривичног дела (чл.318 ЗКП).doc

Притвор (чл.211 ЗКП).doc

Захтев за понављање кривичног поступка (чл.475 ЗКП).doc

Изузеће судије (чл.37 ст.1 тач.4 ЗКП).doc

Повраћај у пређашње стање (чл.226 ЗКП).doc

Повраћај у пређашње стање (чл.226 ст.1 тач.1 ЗКП).doc

Разлози за одређивање притвора (чл.211 ст.1 тач.1 ЗКП).doc

 

 

 

Грађанско право